Giám Đốc (CEO) Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Gia Long